• Välkommen till Södra Avenyn - Psykoterapi i Helsingborg

  Södra Avenyns mottagning i Helsingborg är en psykoterapimottagning. Vi har olika inriktning och kompetens att erbjuda dig och har stora möjligheter att matcha dina behov och svårigheter till bästa möjlig behandling. Vårt koncept och tankesätt går ut på att möta/bemöta dig och ditt nätverk på ett respektfullt och in-lyssnade sätt där vi tillsammans kommer fram till en behandlingsform som både passar patient och behandlare vilket skapar en bra grund för en god behandling som alla inblandade kan känna sig delaktiga i och ta ansvar för. Vi arbetar både med individuella psykoterapier, med par och/eller familjer.

  Du kan söka dig hit via e-mail eller ring direkt till den behandlaren du söker. Du kan också få remiss från Din Vårdcentral för psykoterapeutisk behandling genom Rehabgarantin. Det innebär att Du kan få ett visst antal samtal till samma kostnad som ett vanligt patientbesök (200 kr) samt att högkostnadskort gäller ( max 1100 kr sedan högkostnadskort).

  Förutom de vanliga behandlingsformerna erbjuder vi också Avenymodellen.

   

 • Vad är psykologisk behandling?

  Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlingsmetoder som är grundade på psykologisk vetenskap. Metoderna har utvecklats genom forskning och erfarenhet och varierar beroende på vilken problematik det handlar om. Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till de behov som patienten har. Psykologiska behandlingsmetoder finns för många olika diagnoser och tillstånd. Förutom metoder inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa så finns det även psykologisk behandling inriktad på exempelvis smärta, stresshantering, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

  Vilka skillnader finns?
  Ett exempel på skillnader är synen på symtomens betydelse och synen på vilken förändring som behandlingen ska leda till.

 • Vad är psykoterapi?

  Psykoterapi är nog den psykologiska behandling som de flesta känner till, åtminstone till namnet. Ibland används båda begreppen synonymt. Generellt kan man säga att psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen, liksom om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas.

  Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Variationerna beror bland annat på att de utgår från olika grundmodeller och antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser uppkommer, hålls vid liv och behandlas. Individualterapi är den vanligaste formen av psykoterapi och är inriktad mot såväl vuxna som mot barn och ungdomar. Dessutom finns gruppterapi liksom par- och familjeterapi. 

 • Kognitiv behandling syftar till förändring av de tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning.

 • Beteendeinriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.

 • Psykodynamiskt inriktade behandlingar ser ofta symtom som ett symboliskt uttryck för en inre konflikt som behöver bearbetas och finna sin lösning.

 • Systemiskt inriktade behandlingar ser ofta problem uppkomna i realtion vilket gör att vi påverkar varandra i samspel. Lösning på problem kan vara kommunikation, interaktion och rollförtydligande.